Đang gửi...

Tăng, Ni, Phật tử Tổ đình Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định khánh tuế mừng hạ lạp nhị vị Sư phụ.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lời Phật chế: "Tỷ Khiêu chi yếu vụ", hàng năm mỗi mùa sen nở Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni vân tập về một chốn Trụ xứ kết túc an cư, hành đạo lễ bái, khai vô thượng Pháp Bảo, cầu quốc thái dân an, hồi hướng tứ ân lục đạo. 3 tháng an cư được viên mãn, hôm nay là ngày Tứ Tứ, Chư Phật hoan hỷ, Chư Tăng Ni thêm một tuổi hạ. Pháp tử, Pháp tôn cùng quý Phật tử chốn Tổ đình Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long- Hải Hậu- Nam Định về đỉnh lễ Tổ, khánh tuế nhị vị Sư Phụ.

Cầu nguyện nhị vị Sư Phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thụ che chở cho hàng hậu học. Nguyện cầu chốn Tổ đình Linh Ứng ngày một hưng long, tiếp dẫn hậu côn báo Phật ân đức. Nam Mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát.