Đang gửi...

Lời Phật dạy!

Đức Phật đã chỉ cho mọi người sống có ý thức và trách nhiệm, luôn biết cảm thông, bao dung và tha thứ bằng tình người trong cuộc sống...

Đức Phật đã chỉ dạy cho mọi người giáo pháp mang ý nghĩa thực tiễn theo nguyên lý duyên sinh, nhân quả mà không phải là một giáo điều cứng nhắc.

Đức Phật đã chỉ cho mọi người sự hiểu biết chân chính, để không rơi vào vòng si mê tội lỗi mà còn thương yêu bình đẳng mọi người bằng trái tim có hiểu biết.

Đức Phật đã chỉ cho mọi người giáo pháp đến để mà thấy, nhằm phát huy tuệ giác của Như Lai mà ban vui cứu khổ không làm tổn hại muôn loài vật.

Đức Phật đã chỉ cho mọi người hằng ngày sống phải chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây, nhờ vậy chúng ta không rơi vào si mê lầm lỗi.

Đức Phật đã chỉ cho mọi người biết cách làm chủ bản thân nhờ thường xuyên kiểm soát thân, miệng, ý thay vì tin có một đấng thần linh thượng đế ban phước giáng họa.

Đức Phật đã thức tỉnh mọi người bằng ánh sáng trí tuệ, khi chúng ta còn tham ăn mê ngủ dính mắc vào danh vọng, tiền tài và sắc đẹp.

Đức Phật đã chỉ cho mọi người sống có ý thức và trách nhiệm, luôn biết cảm thông, bao dung và tha thứ bằng tình người trong cuộc sống.

Chúng con luôn học hỏi và tu theo lời dạy chân chính và tôn kính Phật, chúng con sẽ là ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối, để cùng nhau dìu dắt mọi người vượt qua biển khổ sông mê mà lên bờ giác ngộ.

Thích Đạt Ma Phổ Giác

Tin tức khác