Đang gửi...

Phật tử của chùa Linh Ứng

Với niềm mong muốn xây dựng Tổ đình chùa Linh Ứng thành cơ sở chuyên tu, hàng tháng vào ngày 23, Ni Sư truyền thụ Bát quan trai giới cho 70 Phật tử tu học và thuyết giảng giáo lý.

 

Tin tức khác