Đang gửi...

Giáo luận

PHƯƠNG PHÁP VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TU TẬP BÁT QUAN TRAI

04/07/2018

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm.Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu tập của người Phật tử hướng đến giải thoát, giác ngộ.

BÀI LUẬN: "CÁI THẤY VÀ TÍNH THẤY QUA KINH LĂNG NGHIÊM"

04/07/2018

Khi trong mê thì thân phận con người thật là bi đát, nhưng khi bắt đầu nhận chân được mình mê thì con người có thể hoán cải được hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào để hoán cải? Làm thế nào để chuyển mê thành ngộ? Làm thế nào để chuyển khổ thành vui? May thay! Giáo lý của Đức Phật...

BÀI LUẬN: "BẢY LẦN HỎI TÂM QUA KINH LĂNG NGHIÊM"

04/07/2018

Hay khai mở và chỉ bày cho tất cả mọi người thấy rõ cái bản tâm thanh tịnh của chính mình; và bổn phận của những người học Phật là ngộ và nhập cho được bản tâm thanh tịnh đó. Nếu không ngộ được điều này, tức là không sống được với bản tâm thanh tịnh, dù dụng công tu tập vẫn chỉ dậm chân tại chỗ,...