Đang gửi...

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU TẠI TỔ ĐÌNH LINH ỨNG THỊ TRẤN THỊNH LONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH

NGÀY 23/2/2020 NHẰM NGÀY MỒNG 1/2/CANH TÝ, TĂNG NI PHẬT TỬ TỔ ĐÌNH LINH ỨNG THIẾT LẬP ĐÀN LỄ PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU (TỤNG KINH DƯỢC SƯ 7 NGÀY), CẦU QUỐC THÁI DÂN AN, CẦU NGUYỆN GIA ĐÌNH NHÂN DÂN PHẬT TỬ THẬP PHƯƠNG XA GẦN TIÊU TAI DỊCH BỆNH NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ, PHÚC LỘC TĂNG TRƯỞNG, TRƯỜNG THỌ MỆNH MIÊN TRƯỜNG. KÍNH MONG CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU ĐỒNG TÂM CẦU NGUYỆN.

NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.